How do you say change in Chinese?
— 變化, 变化 (biànhuà)


Generic synonyms for change in Chinese
coin硬币
dress連衣裙, 连衣裙 (liányīqún), 著裝, 着装 (zhuózhuāng), 女服 (nǚfú), 服裝, 服装 (fúzhuāng)
go去 (qù)
thing東西, 东西 (dōngxi), 物 (wù), 事物 (shìwù)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
Specialized synonyms for change in Chinese
age年歲, 年岁 (niánsuì)
ash灰 (huī)
better比較好的, 比较好的 (bǐjiào hǎo-de), 更好 (gèng hǎo), 較好的, 较好的 (jiào hǎo-de)
birth出生 (chūshēng)
blind瞎 (xiā [le]), 失明 (shīmíng [le])
break打破
chord和音 (héyīn), 弦 (xián)
clean乾淨, 干净 (gānjìng)
cloud雲, 云 (yún)
color色 (sè), 顏色, 颜色 (yánsè)
come來, 来 (lái)
cry哭 (kū)
death死亡 (sǐwáng)
die骰子 (tóuzi), 色子 (shǎizi)
dirty髒, 脏 (zāng)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
dress連衣裙, 连衣裙 (liányīqún), 著裝, 着装 (zhuózhuāng), 女服 (nǚfú), 服裝, 服装 (fúzhuāng)
dry乾, 干 (gān), 乾燥, 干燥 (gānzào)
edit編輯, 编辑 (biānjí)
empty空 (kōng-de)
end結束, 结束 (jiéshù), 末尾 (mòwěi), 端 (duān)
fall落 (luò), 落下 (luòxià), 掉 (diào)
fat胖 (pàng), 肥 (fei4)
find找到 (zhǎodào)
fly飛, 飞 (fēi), 飛行, 飞行 (fēixíng)
full充滿, 充满 (chōngmǎn), 滿, 满 (mǎn)
give給, 给 (gěi), 遞, 递 (dì)
glass杯子 (bēizi)
go去 (qù)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
hydrate水合物 (shuǐ hé wù)
land土地 (tǔdì)
market市場, 市场 (shìchǎng)
match火柴 (huǒchái)
narrow窄 (zhǎi)
part部分 (bùfen)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
poison毒, 毒物 (dúwù), 毒药 (dúyào)
port港 (gǎng), 港口 (gǎngkǒu), 口岸 (kǒu'àn), 港埠 (gǎngbù)
revolution革命 (gémìng)
right正確, 正确 (zhèngquè)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
sell賣, 卖 (mài), 售 (shòu)
spice香料 (xiāngliào)
string
take拿 (ná)
think想 (xiǎng)
touch接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)
translate翻譯, 翻译 (fānyì)
wake up醒 (xǐng), 醒來, 醒来 (xǐnglái)
warm暖和 (nuǎnhuó)
wet濕, 湿 (shī)