How do you say change in Thai?
— เปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)


Generic synonyms for change in Thai
goไป (pị)
thingสิ่ง (sìng)
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
Specialized synonyms for change in Thai
ageอายุ (aayú)
alienฝรั่ง (farang)
ashเถ้า (tâo)
blindตาบอด (dtaa-bòt)
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
chordคอร์ด (khòt)
clean(Thai'ล้าง) (láang), (Thai'เช็ด) (chét)
cloudเมฆ
colorสี (sěe)
comeมา (maa)
correctถูก (thùùk)
cryร้องไห้
deathความตาย (kwaamdtaai); มรณะ
dieลูกเต๋า (looktao)
dirtyสกปรก (sòk-gà-bpròk)
drawวาด
dryแห้ง (hâeng)
editแก้ไข (kæ̂k̄hị)
endจบ (johp)
fallตก (tok)
flyบิน (bin)
giveให้ (hai)
glass(Thai'แก้ว) (gâew)
goไป (pị)
gumเหงือก (ngèuak)
haveมี (mee)
hydrateไฮเดรต (haidret)
land(Thai'ลง) (lohng)
marketตลาด (dtàlàat)
match(Thai'ไม้ขีดไฟ) (mái kèet fai)
narrowแคบ (khâeaep)
occultสิ่งลึกลับ
partท่อน (tôn); ส่วนย่อย (sùan yôi); ส่วน (sùan)
poison(Thai'พิษ) (pít), (Thai'ยาพิษ) (yaa pít)
portพอร์ต (pôt)
putวาง (waang)
revolutionการปฏิวัติ (gaan bpà-dtì-wát)
right(Thai'ดิ่ว) (diù), (Thai'ตรง) (dtrohng)
runวิ่ง
sauceซอส (sôt); น้ำปลา (náam bplaa)
sellขาย (kăai)
spice(Thai'เครื่องเทศ) (krêuang têt)
string(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
thinkคิด (kít)
touchแตะ (dtàe)
tradeพาณิชย์ (paa-nít); ธุรกิจ (tú-rá-gìt); การค้า (gaan-káa)
translateแปล (bplae)
warmอุ่น (ùn)
Antonyms for change in Thai
stayคงอยู่ (kong-yòo)