How do you say go in Chinese?
— 去 (qù)


Related synonyms for go in Chinese
become成 (chéng), 成為, 成为 (chéngwéi), 了 (...le)
break打破
die骰子 (tóuzi), 色子 (shǎizi)
lead鉛, 铅 (qiān)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
rifle步枪
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
sound聲音, 声音 (shēngyīn)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
work工作 (gōngzuò)
Generic synonyms for go in Chinese
be是 (shì)
change變化, 变化 (biànhuà)
choose選擇, 选择 (xuǎnzé), 挑選, 挑选 (tiāoxuǎn)
end結束, 结束 (jiéshù), 末尾 (mòwěi), 端 (duān)
happen發生, 发生 (fāshēng)
take拿 (ná)
Specialized synonyms for go in Chinese
back背部 (bèibù), 背 (bèi)
break打破
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
castle城堡 (chéngbǎo)
change變化, 变化 (biànhuà)
circle圓形, 圆形 (yuánxíng), 圈子 (quānzi), 圓圈, 圆圈 (yuánquān)
come來, 来 (lái)
do做 (zuò), 作 (zuò)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
echo回聲, 回声 (huíshēng), 應聲, 应声 (yìngshēng)
fall落 (luò), 落下 (luòxià), 掉 (diào)
ferry渡船 (dùchuán)
fly飛, 飞 (fēi), 飛行, 飞行 (fēixíng)
ghost鬼 (guǐ), 鬼魂 (guǐhùn), 幽魂 (yōuhún), 幽靈, 幽灵 (yōulíng), 幻象 (huànxiàng)
journey旅游 (lǚyóu), 旅行 (lǚxíng), 旅途 (lǚtú), 旅程 (lǚchéng)
lead鉛, 铅 (qiān)
open開, 开 (kāizhe)
pink粉紅色, 粉红色 (fěnhóngsè)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
plough犁 (lí), 犁頭, 犁头 (lítou)
push推 (tuī)
ring戒指
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
service服务 (fúwù)
sing唱 (chàng), 鳴, 鸣 (míng)
sit坐 (zuò)
swan鵠, 鹄 (hú)
swim游泳 (yóuyǒng)
take拿 (ná)
taxi出租汽車, 出租汽车 (chūzūqìchē), 出租車, 出租车 (chūzūchē), 計程車, 计程车 (jìchéngchē), 的士 (díshì)
thread線, 线 (xiàn)
tram有軌電車, 有轨电车 (yǒuguǐ diànchē), 電車, 电车 (diànchē)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
walk走 (zǒu), 走路 (zǒulù), 步行 (bùxíng), 行走 (xíngzǒu)
wheel輪子, 轮子 (lúnzi)
wind風, 风 (fēng)
wing翅膀
work工作 (gōngzuò)
Related verbs for go in Chinese
be是 (shì)
break打破
die骰子 (tóuzi), 色子 (shǎizi)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
work工作 (gōngzuò)
Entails for go in Chinese
be是 (shì)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
Derivative terms for go in Chinese
death死亡 (sǐwáng)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
sound聲音, 声音 (shēngyīn)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
Antonyms for go in Chinese
come來, 来 (lái)