How do you say run in Chinese?
— 跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)


Related synonyms for run in Chinese
bleedcmn
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
go去 (qù)
hunt打獵, 打猎 (dǎliè), 獵取, 猎取 (lièqǔ)
lead鉛, 铅 (qiān)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
work工作 (gōngzuò)
Generic synonyms for run in Chinese
be是 (shì)
become成 (chéng), 成為, 成为 (chéngwéi), 了 (...le)
break打破
change變化, 变化 (biànhuà)
free免費的
go去 (qù)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
work工作 (gōngzuò)
Specialized synonyms for run in Chinese
come來, 来 (lái)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
falcon隼 (sǔn)
fly飛, 飞 (fēi), 飛行, 飞行 (fēixíng)
hare野兔 (yětù), 兔子 (tùzi)
hawk鷹, 鹰 (yīng)
place地方 (dìfang)
rabbit兔子 (tùzi), 白兔 (báitù)
service服务 (fúwù)
thread線, 线 (xiàn)
turtle烏龜
whale鯨魚, 鲸鱼 (jīngyú)
work工作 (gōngzuò)
Category relationships for run in Chinese
crime罪 (zuì), 罪行 (zuìxíng), 刑事犯罪 (xíngshì fànzuì), 犯罪 (fànzuì)
sport運動, 运动 (yùndòng)
Related verbs for run in Chinese
bleedcmn
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
go去 (qù)
hunt打獵, 打猎 (dǎliè), 獵取, 猎取 (lièqǔ)
lead鉛, 铅 (qiān)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
string
thread線, 线 (xiàn)
work工作 (gōngzuò)
Derivative terms for run in Chinese
hunt打獵, 打猎 (dǎliè), 獵取, 猎取 (lièqǔ)