How do you say part in Chinese?
— 部分 (bùfen)


Related synonyms for part in Chinese
break打破
office办公室 (bàngōngshì), 事務所, 事务所 (shìwùsuǒ)
piece片 (piàn), 塊, 块 (kuài)
voice聲音
Generic synonyms for part in Chinese
air空氣, 空气 (kōngqì)
change變化, 变化 (biànhuà)
duty責任, 義務
thing東西, 东西 (dōngxi), 物 (wù), 事物 (shìwù)
Specialized synonyms for part in Chinese
air空氣, 空气 (kōngqì)
belt腰帶, 腰带 (yāodài), 帶, 带 (dài), 皮帶, 皮 带 (pídài)
black hole黑洞 (hēidòng)
break打破
end結束, 结束 (jiéshù), 末尾 (mòwěi), 端 (duān)
game遊戲, 游戏 (yóuxì)
half半 (bàn)
hat帽子 (màozi)
heaven天空 (tiānkōng)
heavy重 (zhòng de)
heel腳跟, 脚跟 (jiǎogēn), 後跟, 后跟 (hòugēn)
hell地獄, 地狱 (dìyù)
hero英雄 (yīngxióng), 勇士 (yǒngshì)
house房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
neck頸, 颈 (jǐng), 頸項, 颈项 (jǐngxiàng), 脖子 (bózi)
piece片 (piàn), 塊, 块 (kuài)
place地方 (dìfang)
quarter四分之一
tear淚, 泪 (lèi), 眼淚, 眼泪 (yǎnlèi)
toe脚趾
way道 (dào)
world世界 (shìjiè)
Group relationships for part in Chinese
hair頭髮, 头发 (tóufa), 毛髮, 毛发 (máofà)
whole整個, 整个 (zhěnggè), 全部 (quánbù)
Derivative terms for part in Chinese
break打破