How do you say play in Chinese?
— 玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)


Related synonyms for play in Chinese
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
sport運動, 运动 (yùndòng)
toy玩具 (wánjù)
work工作 (gōngzuò)
Generic synonyms for play in Chinese
change變化, 变化 (biànhuà)
do做 (zuò), 作 (zuò)
freedom自由 (zìyóu)
go去 (qù)
sound聲音, 声音 (shēngyīn)
take拿 (ná)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
use用 (yòng), 使用 (shǐyòng), 應用, 应用 (yìngyòng), 消耗 (xiāohào)
work工作 (gōngzuò)
Specialized synonyms for play in Chinese
back背部 (bèibù), 背 (bèi)
bat蝙蝠 (biānfú)
bow弓 (gōng)
chord和音 (héyīn), 弦 (xián)
cricket蟋蟀
die骰子 (tóuzi), 色子 (shǎizi)
doctor博士 (bóshì)
face
fool傻瓜 (shǎguā), 蠢人 (chǔnrén), 愚人 (yúrén), 傻子 (shǎzi), 笨蛋 (bèndàn), 蠢貨, 蠢货 (chǔnhuò)
game遊戲, 游戏 (yóuxì)
golf高爾夫球, 高尔夫球 (gāo'ěrfūqiú)
house房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
lark雲雀, 云雀 (yúnquè)
lead鉛, 铅 (qiān)
see見 (jiàn), 看見, 看见 (kànjiàn), 睇 (dì)
snooker斯诺克 (sīnuòkè), 桌球 (zhuōqiú)
sport運動, 运动 (yùndòng)
tongue舌頭, 舌头 (shétou), 舌 (shé)
trumpet小号
walk走 (zǒu), 走路 (zǒulù), 步行 (bùxíng), 行走 (xíngzǒu)
Category relationships for play in Chinese
game遊戲, 游戏 (yóuxì)
music音樂, 音乐 (yīnyuè)
Terms within for play in Chinese
half半 (bàn)
quarter四分之一
Related verbs for play in Chinese
do做 (zuò), 作 (zuò)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
toy玩具 (wánjù)
work工作 (gōngzuò)
Derivative terms for play in Chinese
actor演員, 演员 (yǎnyuán)
better比較好的, 比较好的 (bǐjiào hǎo-de), 更好 (gèng hǎo), 較好的, 较好的 (jiào hǎo-de)
game遊戲, 游戏 (yóuxì)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
toy玩具 (wánjù)