How do you say come in Chinese?
— 來, 来 (lái)


Related synonyms for come in Chinese
do做 (zuò), 作 (zuò)
fall落 (luò), 落下 (luòxià), 掉 (diào)
hail雹 (báo), 冰雹 (bīngbáo), 雹子 (bāozi)
number數, 数 (shù), 數目, 数目 (shùmù), 數字, 数字 (shùzì)
seed種子
Specialized synonyms for come in Chinese
address地址 (dìzhǐ)
fall落 (luò), 落下 (luòxià), 掉 (diào)
land土地 (tǔdì)
shore岸 (àn), 海濱, 海滨 (hǎibīn), 海岸 (hǎi'àn), 湖岸 (hú'àn), 河岸 (hé'àn)
Generic synonyms for come in Chinese
be是 (shì)
become成 (chéng), 成為, 成为 (chéngwéi), 了 (...le)
change變化, 变化 (biànhuà)
go去 (qù)
happen發生, 发生 (fāshēng)
lead鉛, 铅 (qiān)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
see見 (jiàn), 看見, 看见 (kànjiàn), 睇 (dì)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
Related verbs for come in Chinese
hail雹 (báo), 冰雹 (bīngbáo), 雹子 (bāozi)
Derivative terms for come in Chinese
number數, 数 (shù), 數目, 数目 (shùmù), 數字, 数字 (shùzì)
Antonyms for come in Chinese
go去 (qù)