How do you say sell in Chinese?
— 賣, 卖 (mài), 售 (shòu)


Generic synonyms for sell in Chinese
be是 (shì)
change變化, 变化 (biànhuà)
Entails for sell in Chinese
give給, 给 (gěi), 遞, 递 (dì)
Specialized synonyms for sell in Chinese
hawk鷹, 鹰 (yīng)
market市場, 市场 (shìchǎng)
prostitute妓女 (jìnǚ), 妓男 (jìnán), 雞, 鸡 (jī), 鴨, 鸭 (yā), 雞婆, 鸡婆 (jīpó), 娼妓 (chāngjì), 風塵女, 风尘女 (fēngchénnǚ)
push推 (tuī)
pyramid金字塔 (jīnzìtǎ)
Antonyms for sell in Chinese
buy買, 买 (mǎi)