How do you say touch in Chinese?
— 接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)


Related synonyms for touch in Chinese
ghost鬼 (guǐ), 鬼魂 (guǐhùn), 幽魂 (yōuhún), 幽靈, 幽灵 (yōulíng), 幻象 (huànxiàng)
match火柴 (huǒchái)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
Generic synonyms for touch in Chinese
be是 (shì)
change變化, 变化 (biànhuà)
color色 (sè), 顏色, 颜色 (yánsè)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
take拿 (ná)
understand明白 (míngbái), 懂 (dǒng), 了解 (liǎojiě), 瞭解, 理解 (lǐjiě), 看得懂 (kàndedǒng), 聽得懂, 听得懂 (tīngdedǒng)
way道 (dào)
Specialized synonyms for touch in Chinese
brush刷子 (shuāzi), 刷 (shuā)
center中心 (zhōngxīn)
color色 (sè), 顏色, 颜色 (yánsè)
dig挖 (wā), 挖掘 (wājué), 掘 (jué)
finger手指 (shǒuzhǐ)
hug擁抱, 拥抱 (yōngbào), 摟抱, 搂抱 (lǒubào), 偎抱 (wēibào)
kiss吻 (wěn), 親, 亲 (qīn), 親吻, 亲吻 (qīnwěn), 接吻 (jiēwěn), 親嘴, 亲嘴 (qīnzuǐ)
mouth嘴 (zuǐ), 口 (kǒu)
ring戒指
skirt裙子 (qúnzi), 裙 (qún)
thumb大拇指 (dà mǔ zhǐ)
toe脚趾
work工作 (gōngzuò)
Related verbs for touch in Chinese
match火柴 (huǒchái)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
Derivative terms for touch in Chinese
match火柴 (huǒchái)