How do you say port in Chinese?
— 港 (gǎng), 港口 (gǎngkǒu), 口岸 (kǒu'àn), 港埠 (gǎngbù); 港口; 港口


Generic synonyms for port in Chinese
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
change變化, 变化 (biànhuà)
drink飲料
land土地 (tǔdì)
Category relationships for port in Chinese
ship船 (chuán), 船舶 (chuánbó)
Similar to for port in Chinese
left左 (zuǒ)