How do you say land in Chinese?
— 土地 (tǔdì)


Related synonyms for land in Chinese
country鄉下, 乡下 (xiāngxià)
earth泥土
kingdom王國, 王国 (wángguó), 君主國, 君主国 (jūnzhǔguó)
shore岸 (àn), 海濱, 海滨 (hǎibīn), 海岸 (hǎi'àn), 湖岸 (hú'àn), 河岸 (hé'àn)
Generic synonyms for land in Chinese
change變化, 变化 (biànhuà)
come來, 来 (lái)
people人民 (rénmín), 民族 (mínzú)
sphere球體, 球体 (qiútǐ)
take拿 (ná)
Specialized synonyms for land in Chinese
beach海灘, 海滩 (hǎitān)
floor樓, 楼 (lóu), 樓層, 楼层 (lóucéng), 層, 层 (céng)
forest森林 (sēnlín)
island島, 岛 (dǎo), 島嶼, 岛屿 (dǎoyǔ)
kingdom王國, 王国 (wángguó), 君主國, 君主国 (jūnzhǔguó)
light輕, 轻 (qīng)
neck頸, 颈 (jǐng), 頸項, 颈项 (jǐngxiàng), 脖子 (bózi)
peninsula半島, 半岛 (bàndǎo)
port港 (gǎng), 港口 (gǎngkǒu), 口岸 (kǒu'àn), 港埠 (gǎngbù)
power力量 (lìliang), 能量 (néngliàng), 功率 (gōnglǜ)
turkey火雞, 火鸡 (huǒjī)
Group relationships for land in Chinese
country鄉下, 乡下 (xiāngxià)
earth泥土
world世界 (shìjiè)
Category relationships for land in Chinese
air空氣, 空气 (kōngqì)
Derivative terms for land in Chinese
earth泥土
farm農場, 农场 (nóngchǎng)
shore岸 (àn), 海濱, 海滨 (hǎibīn), 海岸 (hǎi'àn), 湖岸 (hú'àn), 河岸 (hé'àn)