How do you say cry in Chinese?
— 哭 (kū)


Generic synonyms for cry in Chinese
change變化, 变化 (biànhuà)
sound聲音, 声音 (shēngyīn)
want要 (yào), 想 (xiǎng), 想要 (xiǎngyào), 願意, 愿意 (yuànyi), 需要 (xūyào)
Specialized synonyms for cry in Chinese
bark樹皮, 树皮 (shùpí)
bay海灣, 海湾 (hǎiwān), 灣, 湾 (wān)
bird鳥, 鸟 (niǎo), 雀 (què)
crow烏鴉, 乌鸦 (wūyā)
raspberry覆盆子 (fùpénzi), 懸鉤子, 悬钩子 (xuángōuzi)
tear淚, 泪 (lèi), 眼淚, 眼泪 (yǎnlèi)
Antonyms for cry in Chinese
laugh笑 (xiào), 發笑, 发笑 (fāxiào)