How do you say take in Chinese?
— 拿 (ná)


Related synonyms for take in Chinese
ask請, 请 (qǐng), 請求, 请求 (qǐngqiú)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
choose選擇, 选择 (xuǎnzé), 挑選, 挑选 (tiāoxuǎn)
film電影, 电影 (diànyǐng), 影片 (yǐngpiàn)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
lead鉛, 铅 (qiān)
learn學習, 学习 (xuéxí), 學, 学 (xué)
read念 (niàn)
train火車, 火车 (huǒchē), 列車, 列车 (lièchē)
Generic synonyms for take in Chinese
ask請, 请 (qǐng), 請求, 请求 (qǐngqiú)
be是 (shì)
become成 (chéng), 成為, 成为 (chéngwéi), 了 (...le)
bed床 (chuáng)
buy買, 买 (mǎi)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
change變化, 变化 (biànhuà)
enter進入, 进入 (jìnrù)
find找到 (zhǎodào)
fuck幹, 干 (gàn), 搞 (gǎo), 操 (cào), 肏 (cào)
go去 (qù)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
know認識, 认识 (rènshi)
love情人 (qíngrén), 戀人, 恋人 (liànrén), 親愛, 亲爱, 寶貝, 宝贝 (bǎobèi), 甜心 (tiánxīn)
see見 (jiàn), 看見, 看见 (kànjiàn), 睇 (dì)
swan鵠, 鹄 (hú)
use用 (yòng), 使用 (shǐyòng), 應用, 应用 (yìngyòng), 消耗 (xiāohào)
work工作 (gōngzuò)
Specialized synonyms for take in Chinese
be是 (shì)
bear熊 (xióng), 魋
bone骨質, 骨质 (gǔzhì)
brush刷子 (shuāzi), 刷 (shuā)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
clean乾淨, 干净 (gānjìng)
collect收集 (shōují)
cream奶油 (nǎiyóu), 乳脂 (rǔzhī)
dig挖 (wā), 挖掘 (wājué), 掘 (jué)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
drink飲料
eat吃 (chī), 食 (shí)
empty空 (kōng-de)
ferry渡船 (dùchuán)
free免費的
go去 (qù)
hand手 (shǒu)
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
land土地 (tǔdì)
place地方 (dìfang)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
pocket口袋 (kǒudài)
rifle步枪
seed種子
smoke吸煙, 吸烟 (xīyān), 抽煙, 抽烟 (chōuyān)
spoon匙子 (chízi), 湯匙, 汤池 (tāngchí), 調羹, 调羹 (tiáogēng), 匙 (chí)
stone石頭, 石头 (shítou)
string
swallow吞 (tūn), 咽 (yàn)
touch接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)
train火車, 火车 (huǒchē), 列車, 列车 (lièchē)
use用 (yòng), 使用 (shǐyòng), 應用, 应用 (yìngyòng), 消耗 (xiāohào)
wash洗 (xǐ), 洗滌, 洗涤 (xǐdí), 沖洗, 冲洗 (chōngxǐ)
welcome歡迎光臨, 欢迎光临 (huānyíng guānglín), 歡迎, 欢迎 (huānyíng)
Related verbs for take in Chinese
ask請, 请 (qǐng), 請求, 请求 (qǐngqiú)
bear熊 (xióng), 魋
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
eat吃 (chī), 食 (shí)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
photograph照片 (zhàopiàn), 相片 (xiàngpiàn)
read念 (niàn)
Category relationships for take in Chinese
film電影, 电影 (diànyǐng), 影片 (yǐngpiàn)
movie電影, 电影 (diànyǐng), 影片 (yǐngpiàn)
picture圖畫, 图画 (túhuà), 圖片, 图片 (túpiàn)
Entails for take in Chinese
come來, 来 (lái)
Derivative terms for take in Chinese
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
film電影, 电影 (diànyǐng), 影片 (yǐngpiàn)
Antonyms for take in Chinese
give給, 给 (gěi), 遞, 递 (dì)