How do you say match in Chinese?
— 火柴 (huǒchái); 火柴; 火柴


Related synonyms for match in Chinese
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
touch接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)
twin雙胞胎, 双胞胎 (shuāngbāotāi)
Specialized synonyms for match in Chinese
answer回答 (huídá)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
look看 (kàn)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
square廣場, 广场 (guǎngchǎng)
twin雙胞胎, 双胞胎 (shuāngbāotāi)
Generic synonyms for match in Chinese
be是 (shì)
change變化, 变化 (biànhuà)
face
family家族 (jiāzú)
light輕, 轻 (qīng)
person人 (rén)
someone有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)
Related verbs for match in Chinese
touch接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)
twin雙胞胎, 双胞胎 (shuāngbāotāi)
Derivative terms for match in Chinese
equation方程式 (fāngchéngshì), 方程 (fāngchéng)