How do you say market in Chinese?
— 市場, 市场 (shìchǎng); 市場; 市場


Generic synonyms for market in Chinese
change變化, 变化 (biànhuà)
sell賣, 卖 (mài), 售 (shòu)
shop商店 (shāngdiàn)