How do you say carry in Chinese?
— 攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)


Related synonyms for carry in Chinese
bear熊 (xióng), 魋
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
take拿 (ná)
Generic synonyms for carry in Chinese
bear熊 (xióng), 魋
birth出生 (chūshēng)
do做 (zuò), 作 (zuò)
drink飲料
farm農場, 农场 (nóngchǎng)
go去 (qù)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
take拿 (ná)
travel旅行 (lǚxíng), 旅游 (lǚyóu)
work工作 (gōngzuò)
Specialized synonyms for carry in Chinese
bear熊 (xióng), 魋
bucket水桶 (shuǐtǒng), 吊桶 (diàotǒng)
fly飛, 飞 (fēi), 飛行, 飞行 (fēixíng)
port港 (gǎng), 港口 (gǎngkǒu), 口岸 (kǒu'àn), 港埠 (gǎngbù)
shoulder肩 (jiān)
take拿 (ná)
Related verbs for carry in Chinese
bear熊 (xióng), 魋
birth出生 (chūshēng)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
take拿 (ná)
Category relationships for carry in Chinese
agriculture農業, 农业 (nóngyè)
golf高爾夫球, 高尔夫球 (gāo'ěrfūqiú)
sport運動, 运动 (yùndòng)
Derivative terms for carry in Chinese
continent大陸, 大陆 (dàlù)