How do you say see in Chinese?
— 見 (jiàn), 看見, 看见 (kànjiàn), 睇 (dì)


Related synonyms for see in Chinese
date約會, 约会 (yuēhuì)
find找到 (zhǎodào)
hear聽見, 听见 (tīngjiàn), 聽, 听 (tīng)
learn學習, 学习 (xuéxí), 學, 学 (xué)
look看 (kàn)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
picture圖畫, 图画 (túhuà), 圖片, 图片 (túpiàn)
understand明白 (míngbái), 懂 (dǒng), 了解 (liǎojiě), 瞭解, 理解 (lǐjiě), 看得懂 (kàndedǒng), 聽得懂, 听得懂 (tīngdedǒng)
watch手錶, 手表 (shǒubiǎo)
Generic synonyms for see in Chinese
find找到 (zhǎodào)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
think想 (xiǎng)
understand明白 (míngbái), 懂 (dǒng), 了解 (liǎojiě), 瞭解, 理解 (lǐjiě), 看得懂 (kàndedǒng), 聽得懂, 听得懂 (tīngdedǒng)
watch手錶, 手表 (shǒubiǎo)
Specialized synonyms for see in Chinese
candle蠟燭, 蜡烛 (làzhú), 蠟, 蜡 (là), 燭, 烛 (zhú)
come來, 来 (lái)
find找到 (zhǎodào)
know認識, 认识 (rènshi)
like象 (xiàng), 相像 (xiāngxiàng de)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
look看 (kàn)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
rake耙子 (pázi), 耙 (pá)
read念 (niàn)
take拿 (ná)
Related verbs for see in Chinese
date約會, 约会 (yuēhuì)
find找到 (zhǎodào)
hear聽見, 听见 (tīngjiàn), 聽, 听 (tīng)
learn學習, 学习 (xuéxí), 學, 学 (xué)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
picture圖畫, 图画 (túhuà), 圖片, 图片 (túpiàn)
understand明白 (míngbái), 懂 (dǒng), 了解 (liǎojiě), 瞭解, 理解 (lǐjiě), 看得懂 (kàndedǒng), 聽得懂, 听得懂 (tīngdedǒng)
watch手錶, 手表 (shǒubiǎo)
Entails for see in Chinese
look看 (kàn)
Derivative terms for see in Chinese
date約會, 约会 (yuēhuì)
picture圖畫, 图画 (túhuà), 圖片, 图片 (túpiàn)
watch手錶, 手表 (shǒubiǎo)