How do you say bear in Chinese?
— 熊 (xióng), 魋; 熊科; 熊科


Related synonyms for bear in Chinese
birth出生 (chūshēng)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
stand站 (zhàn), 站立 (zhànlì), 立 (lì)
stomach腹部 (fùbù), 肚子 (dùzi)
Specialized synonyms for bear in Chinese
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
fruit水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
lamb羊羔
pig豬, 猪 (zhū)
polar bear北極熊, 北极熊 (běijíxióng), 白熊 (báixióng)
seed種子
swallow吞 (tūn), 咽 (yàn)
twin雙胞胎, 双胞胎 (shuāngbāotāi)
Generic synonyms for bear in Chinese
birth出生 (chūshēng)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
take拿 (ná)
Related verbs for bear in Chinese
birth出生 (chūshēng)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
take拿 (ná)
Derivative terms for bear in Chinese
birth出生 (chūshēng)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
continent大陸, 大陆 (dàlù)
Antonyms for bear in Chinese
bullcmn