How do you say drink in Chinese?
— 飲料; 饮料; 饮料


Related synonyms for drink in Chinese
swallow吞 (tūn), 咽 (yàn)
Generic synonyms for drink in Chinese
food食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
take拿 (ná)
use用 (yòng), 使用 (shǐyòng), 應用, 应用 (yìngyòng), 消耗 (xiāohào)
water水 (shuǐ)
Specialized synonyms for drink in Chinese
alcohol酒 (jiǔ)
carry攜帶, 携带 (xiédài), 攜, 携 (xié), 帶, 带 (dài), 運, 运 (yùn)
chocolate巧克力 (qiǎokèlì), 朱古力 (zhūgǔlì)
coffee咖啡 (kāfēi)
give給, 给 (gěi), 遞, 递 (dì)
kill殺死, 杀死 (shāsǐ), 殺, 杀 (shā), 戕殺, 戕杀 (qiángshā)
milk奶 (nǎi), 牛奶 (niúnăi)
port港 (gǎng), 港口 (gǎngkǒu), 口岸 (kǒu'àn), 港埠 (gǎngbù)
tank坦克 (tǎnkè), 坦克車, 坦克车 (tǎnkèchē)
tea茶葉, 茶叶 (cháyè), 茶 (chá)
wine葡萄酒 (pútáojiǔ)
Derivative terms for drink in Chinese
swallow吞 (tūn), 咽 (yàn)