How do you say place in Chinese?
— 地方 (dìfang)


Related synonyms for place in Chinese
home家 (jiā)
office办公室 (bàngōngshì), 事務所, 事务所 (shìwùsuǒ)
property財產, 财产 (cáichǎn), 資產, 资产 (zīchǎn), 所有物 (suǒyǒuwù)
send送 (sòng)
station站 (zhàn)
Generic synonyms for place in Chinese
office办公室 (bàngōngshì), 事務所, 事务所 (shìwùsuǒ)
part部分 (bùfen)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
send送 (sòng)
sing唱 (chàng), 鳴, 鸣 (míng)
square廣場, 广场 (guǎngchǎng)
station站 (zhàn)
take拿 (ná)
train火車, 火车 (huǒchē), 列車, 列车 (lièchē)
Specialized synonyms for place in Chinese
address地址 (dìzhǐ)
back背部 (bèibù), 背 (bèi)
bed床 (chuáng)
bottle瓶子 (píngzi), 瓶 (píng)
bucket水桶 (shuǐtǒng), 吊桶 (diàotǒng)
center中心 (zhōngxīn)
chair椅子 (yǐzi)
cock咕咕咕
coffin棺材 (guāncai), 棺 (guān)
end結束, 结束 (jiéshù), 末尾 (mòwěi), 端 (duān)
lead鉛, 铅 (qiān)
left左 (zuǒ)
lie說謊, 说谎 (shuōhuǎng)
park公園, 公园 (gōngyuán)
pillow枕頭, 枕头 (zhěntou)
plant植物 (zhíwù)
plum李子 (lǐzi)
preposition介詞
right正確, 正确 (zhèngquè)
seed種子
ship船 (chuán), 船舶 (chuánbó)
sit坐 (zuò)
stand站 (zhàn), 站立 (zhànlì), 立 (lì)
station站 (zhàn)
wing翅膀
Attributes for place in Chinese
left左 (zuǒ)
right正確, 正确 (zhèngquè)
Category relationships for place in Chinese
aeroplane飛機, 飞机 (fēijī), 飛行機, 飞行机 (fēixíngjī), 飛龍機, 飞龙机 (fēilóngjī)
airplane飛機, 飞机 (fēijī), 飛行機, 飞行机 (fēixíngjī), 飛龍機, 飞龙机 (fēilóngjī)
Derivative terms for place in Chinese
home家 (jiā)
station站 (zhàn)