How do you say be in Chinese?
— 是 (shì)


Related synonyms for be in Chinese
beryllium铍 (pí)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
Generic synonyms for be in Chinese
metal金屬, 金属 (jīnshǔ), 金 (jīn)
take拿 (ná)
Specialized synonyms for be in Chinese
answer回答 (huídá)
begin開始, 开始 (kāishǐ)
body身體, 身体 (shēntǐ)
breathecmn
buy買, 买 (mǎi)
clean乾淨, 干净 (gānjìng)
come來, 来 (lái)
count數, 数 (shǔ), 計數, 计数 (jìshù), 計算, 计算 (jìsuàn), 算 (suàn), 點, 点 (diǎn)
draw畫, 画 (huà), 繪, 绘 (huì), 繪畫, 绘画 (huìhuà)
end結束, 结束 (jiéshù), 末尾 (mòwěi), 端 (duān)
enter進入, 进入 (jìnrù)
face
fall落 (luò), 落下 (luòxià), 掉 (diào)
fox狐狸 (húlí)
go去 (qù)
hail雹 (báo), 冰雹 (bīngbáo), 雹子 (bāozi)
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
kill殺死, 杀死 (shāsǐ), 殺, 杀 (shā), 戕殺, 戕杀 (qiángshā)
lead鉛, 铅 (qiān)
lie說謊, 说谎 (shuōhuǎng)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
look看 (kàn)
match火柴 (huǒchái)
number數, 数 (shù), 數目, 数目 (shùmù), 數字, 数字 (shùzì)
run跑 (pǎo), 奔跑 (bēnpǎo)
sell賣, 卖 (mài), 售 (shòu)
sit坐 (zuò)
stand站 (zhàn), 站立 (zhànlì), 立 (lì)
swim游泳 (yóuyǒng)
take拿 (ná)
touch接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)
translate翻譯, 翻译 (fānyì)
want要 (yào), 想 (xiǎng), 想要 (xiǎngyào), 願意, 愿意 (yuànyi), 需要 (xūyào)
wash洗 (xǐ), 洗滌, 洗涤 (xǐdí), 沖洗, 冲洗 (chōngxǐ)
wind風, 风 (fēng)
work工作 (gōngzuò)
yawn打哈欠 (dǎ hāqian)
Related verbs for be in Chinese
go去 (qù)
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)