How do you say take in Thai?
— เอา (ao); หยิบ (yìp)


Related synonyms for take in Thai
askถาม (thām); ถามหา (thāmhā)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
chooseเลือก (lêuak); คัดเลือก (kát lêuak)
filmฟิล์ม (film)
haveมี (mee)
leadตะกั้ว (tàgûa)
learnเรียน (riān); ศึกษา (sèuksăa)
needต้องการ (dtông-gaan)
read(Thai'อ่าน) (àan), (Thai'อ่านออกเสียง) (àan òk sĭang)
trainรถไฟ (rót fai)
Generic synonyms for take in Thai
askถาม (thām); ถามหา (thāmhā)
beถูก (thūk); โดน (dohn)
becomeกลาย (glaai)
bedเตียง (dtiang)
buyซื้อ (séu); การซื้อ (gaan séu)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
enterเข้า (kâo); เข้ามา (kâo maa)
fuckเย็ด (yéd)
goไป (pị)
haveมี (mee)
have sexมีเพศสัมพันธ์ (mee pâyt săm-pan); ประเวณี (bprà-way-nee); หลับนอน (làp non)
headหัว (hŭa)
know(Thai'รู้จัก) (rújàk)
loveรัก (rak)
needต้องการ (dtông-gaan)
screwควง (khuaang)
seeเห็น
swan(Thai'หงษ์) (hŏng)
useใช้ (chái); นำมาใช้ (nam maa chái)
winชนะ (chá-ná)
workทำงาน (tam ngaan)
Specialized synonyms for take in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
boneกระดูก (kradùuk)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
clean(Thai'ล้าง) (láang), (Thai'เช็ด) (chét)
collectเก็บ (gèp); สะสม (sàsŏm); รวบรวม (rûap ruam)
digขุด (kùt)
drawวาด
drinkดื่ม
eatกิน (gin); รับประทาน (ráp bpràtaan)
follow(Thai'ทยอย) (táyoi), (Thai'ตาม) (dtaam)
goไป (pị)
handมือ (meu)
headหัว (hŭa)
land(Thai'ลง) (lohng)
pitหลุม (lŭm); บ่อ (bòr)
placeบริเวณ (bor-rí-wayn)
seed(Thai'เมล็ดพันธุ์) (málét pan), (Thai'พันธุ์พืช) (pan pêut)
showแสดง
smokeสูบบุหรี่ (sòop bù rèe)
spoonช้อน (chón)
stoneก้อนหิน (gôn hĭn)
string(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
swallowกลืน (gleun)
testสอบ
touchแตะ (dtàe)
trainรถไฟ (rót fai)
tryพยายาม
tubeกระบอก (kràbàwk)
useใช้ (chái); นำมาใช้ (nam maa chái)
washซัก (sák); ล้าง (láang)
weedวัชพืช (wát-pêut)
welcomeยินดีต้อนรับ (yindee dtôn ráp)
Related verbs for take in Thai
askถาม (thām); ถามหา (thāmhā)
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
eatกิน (gin); รับประทาน (ráp bpràtaan)
haveมี (mee)
needต้องการ (dtông-gaan)
photographรูป (rôop); รูปภาพ (rôop-pâap); ภาพถ่าย (pâap-tàai)
read(Thai'อ่าน) (àan), (Thai'อ่านออกเสียง) (àan òk sĭang)
Category relationships for take in Thai
filmฟิล์ม (film)
movieฟิล์ม (film)
pictureรูป (rôop); รูปภาพ (rôop-pâap); ภาพถ่าย (pâap-tàai)
Entails for take in Thai
comeมา (maa)
Derivative terms for take in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
filmฟิล์ม (film)
needต้องการ (dtông-gaan)
Antonyms for take in Thai
giveให้ (hai)