How do you say read in Vietnamese?
— đọc


Related synonyms for read in Vietnamese
learnhọc
saynói
takenắm
translatedịch
understandhiểu
Generic synonyms for read in Vietnamese
have
mouthmiệng; mồm
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
speaknói; nói chuyện; nói được
talknói; nói chuyện; nói được
understandhiểu
Specialized synonyms for read in Vietnamese
saynói
trainxe lửa
Related verbs for read in Vietnamese
saynói
takenắm