How do you say translate in Vietnamese?
— dịch


Related synonyms for translate in Vietnamese
readđọc
understandhiểu
Generic synonyms for translate in Vietnamese
beđến
changethay đổi; đổi
repeatnhắc lại
understandhiểu
Category relationships for translate in Vietnamese
geometryhình học
physicsvật lý học
Derivative terms for translate in Vietnamese
interpreterthông dịch viên; người thông dịch
translationbản dịch
translatorthông dịch viên