How do you say say in Vietnamese?
— nói


Related synonyms for say in Vietnamese
readđọc
Generic synonyms for say in Vietnamese
have
readđọc
Specialized synonyms for say in Vietnamese
answercâu trả lời
explaingiải thích
givecho
Entails for say in Vietnamese
mouthmiệng; mồm
speaknói; nói chuyện; nói được
talknói; nói chuyện; nói được
Related verbs for say in Vietnamese
readđọc
Derivative terms for say in Vietnamese
pronunciationcách phát âm; cách đọc
readđọc