How do you say train in Vietnamese?
— xe lửa; Tàu hỏa


Related synonyms for train in Vietnamese
schooltrường; đại học; trường đại học
stringchuỗi
takenắm
Specialized synonyms for train in Vietnamese
placenơi
sightthị lực, sức nhìn
Generic synonyms for train in Vietnamese
learnhọc
readđọc
takenắm
teachdạy; dạy học; dạy bảo; dạy dỗ
Member holonyms for train in Vietnamese
carxe hơi; ôtô
Derivative terms for train in Vietnamese
educationgiáo dục
stringchuỗi