How do you say understand in Vietnamese?
— hiểu


Related synonyms for understand in Vietnamese
readđọc
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
translatedịch
Specialized synonyms for understand in Vietnamese
bottomđáy
compassla bàn; com-pa
digđào; bới
readđọc
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
touchđạt tới; đến; sờ; chạm
translatedịch
worklàm việc
Related verbs for understand in Vietnamese
picturehình; tấm hình
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem