How do you say learn in Vietnamese?
— học


Related synonyms for learn in Vietnamese
hearnghe
readđọc
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
takenắm
teachdạy; dạy học; dạy bảo; dạy dỗ
watchxem
Specialized synonyms for learn in Vietnamese
talknói; nói chuyện; nói được
trainxe lửa
Related verbs for learn in Vietnamese
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
Derivative terms for learn in Vietnamese
memorytrí nhớ
teachergiáo viên