How do you say play in Vietnamese?
— chơi


Related synonyms for play in Vietnamese
meetgặp
runchạy
sportthể thao
toyđồ chơi
worklàm việc
Generic synonyms for play in Vietnamese
beatđánh; đập
changethay đổi; đổi
createtạo; tạo nên; sáng tạo
dolàm; thực hiện
freedomsự tự do; nền tự do
gođi
quantitylượng số
recreationtiêu khiển
takenắm
traveldu lịch
trycố gắng
usedùng; sử dụng; xài; lợi dụng
worklàm việc
Specialized synonyms for play in Vietnamese
beatđánh; đập
bowcung
chorddây
cricketcon dế
diechết; mất; tử
doctortiến sĩ
drumtrống
facemặt
fieldcánh đồng
golfgolf
housenhà
leadchì
nailmóng
repeatnhắc lại
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
settập hợp
snookerbi da
sportthể thao
tonguelưỡi
trumpetkèn
walkđi bộ; đi dạo
Category relationships for play in Vietnamese
musicâm nhạc
theaternhà hát
Terms within for play in Vietnamese
halfnửa
Related verbs for play in Vietnamese
dolàm; thực hiện
meetgặp
runchạy
toyđồ chơi
worklàm việc
Derivative terms for play in Vietnamese
actordiễn viên
bettertốt hơn, khá hơn; khoẻ hơn '(comparative form of 'well', as in "healthier")'
meetgặp
recreationtiêu khiển
toyđồ chơi