How do you say better in Vietnamese?
— tốt hơn, khá hơn; khoẻ hơn '(comparative form of 'well', as in "healthier")'


Generic synonyms for better in Vietnamese
changethay đổi; đổi
goodtốt
Specialized synonyms for better in Vietnamese
doctortiến sĩ
helpcứu với; cứu tôi với; giúp đỡ