How do you say tongue in Vietnamese?
— lưỡi; Lưỡi


Group relationships for tongue in Vietnamese
bootkhởi động
mouthmiệng; mồm
shoegiày; hài
throatcuống họng; họng
Generic synonyms for tongue in Vietnamese
languagengôn ngữ, biệt ngữ, từ vựng, thuật ngữ
organkhí quan
playchơi
speechlời nói
Specialized synonyms for tongue in Vietnamese
mother tonguetiếng mẹ đẻ
Terms within for tongue in Vietnamese
sandcát
Category relationships for tongue in Vietnamese
musicâm nhạc