How do you say die in Vietnamese?
— chết; mất; tử


Related synonyms for die in Vietnamese
gođi
Generic synonyms for die in Vietnamese
changethay đổi; đổi
pinethông
playchơi
Specialized synonyms for die in Vietnamese
blowthổi; phù, phù phù (to blow on food)
fallngã; té; rớt; rơi
fivengũ
fourbốn
sixsáu
Category relationships for die in Vietnamese
baseballbóng chày
religiontôn giáo
Related verbs for die in Vietnamese
gođi
Derivative terms for die in Vietnamese
deathcái chết; sự chết