How do you say theater in Vietnamese?
— nhà hát


Related synonyms for theater in Vietnamese
fieldcánh đồng
housenhà
Specialized synonyms for theater in Vietnamese
cinemaphim; điện ảnh
Terms within for theater in Vietnamese
circlevòng tròn
Generic synonyms for theater in Vietnamese
buildingtoà nhà
Examples of category for theater in Vietnamese
enterđi vào
housenhà
placenơi
playchơi
starngôi sao; sao