How do you say do in Vietnamese?
— làm; thực hiện


Related synonyms for do in Vietnamese
answercâu trả lời
comelại
dressmặc (quần áo)
settập hợp
Generic synonyms for do in Vietnamese
createtạo; tạo nên; sáng tạo
gođi
partyđảng
traveldu lịch
Specialized synonyms for do in Vietnamese
carrymang; ẵm
leadchì
playchơi
saucesốt
starngôi sao; sao
toyđồ chơi
Related verbs for do in Vietnamese
dressmặc (quần áo)
playchơi
Entails for do in Vietnamese
worklàm việc