How do you say body in Chinese?
— 身體, 身体 (shēntǐ)


Specialized synonyms for body in Chinese
church教會, 教会 (jiàohuì)
clay黏土 (niántǔ)
corpse屍體, 尸体 (shītǐ)
school學校, 学校 (xuéxiào)
university大學, 大学 (dàxué)
Generic synonyms for body in Chinese
be是 (shì)
property財產, 财产 (cáichǎn), 資產, 资产 (zīchǎn), 所有物 (suǒyǒuwù)
system系統, 系统 (xìtǒng), 制度 (zhìdù), 體系, 体系 (tǐxì)
Category relationships for body in Chinese
animal動物, 动物 (dòngwù)
human人類, 人类 (rénlèi), 人 (rén)
human being人類, 人类 (rénlèi), 人 (rén)
man人 (rén), 人類, 人类 (rénlèi)
Terms within for body in Chinese
abdomen腹部 (fùbù), 腹 (fù)
arm胳膊 (gēbo), 胳臂 (gēbei), 手臂 (shǒubì), 臂膀 (bìbǎng)
ass驢, 驴 (lǘ), 驢子, 驴子 (lǘzi)
back背部 (bèibù), 背 (bèi)
behind後面, 后面 (... hòumiàn), 後邊, 后边 (... hòubiān)
belly腹 (fù), 腹部 (fùbù), 肚子 (dùzi)
can會, 会 (huì), 能 (néng), 得了 (-deliǎo), 不了 (-buliǎo)
cheek臉頰, 脸颊 (liǎnjiá), 腮 (sāi), 腮幫子, 腮帮子 (sāibāngzi), 臉蛋, 脸蛋 (liǎndàn), 臉蛋子, 脸蛋子 (liǎndànzi), 面頰, 面颊 (miànjiá), 臉皮, 脸皮 (liǎnpí), 頰, 颊 (jiá), 兩頰, 两颊 (liǎngjiá)
chest胸 (xiōng), 胸部 (xiōngbù), 胸膛 (xiōngtáng)
fork叉子 (chāzi)
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
leg腿 (tuǐ)
neck頸, 颈 (jǐng), 頸項, 颈项 (jǐngxiàng), 脖子 (bózi)
shoulder肩 (jiān)
stomach腹部 (fùbù), 肚子 (dùzi)
tail尾巴 (wěibā)
Group relationships for body in Chinese
address地址 (dìzhǐ)
speech語言, 语言 (yǔyán), 說話, 说话 (shuōhuà), 演說, 演说 (yǎnshuō)
Derivative terms for body in Chinese
person人 (rén)