How do you say face in Chinese?
— 臉; 臉; 臉


Related synonyms for face in Chinese
cheek臉頰, 脸颊 (liǎnjiá), 腮 (sāi), 腮幫子, 腮帮子 (sāibāngzi), 臉蛋, 脸蛋 (liǎndàn), 臉蛋子, 脸蛋子 (liǎndànzi), 面頰, 面颊 (miànjiá), 臉皮, 脸皮 (liǎnpí), 頰, 颊 (jiá), 兩頰, 两颊 (liǎngjiá)
expression表情
look看 (kàn)
Specialized synonyms for face in Chinese
breast乳房 (rǔfáng), 胸 (xiōng)
light輕, 轻 (qīng)
match火柴 (huǒchái)
Generic synonyms for face in Chinese
be是 (shì)
lie說謊, 说谎 (shuōhuǎng)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
person人 (rén)
play玩, 玩兒, 玩儿 (wánr)
someone有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)
Group relationships for face in Chinese
animal動物, 动物 (dòngwù)
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
human人類, 人类 (rénlèi), 人 (rén)
human being人類, 人类 (rénlèi), 人 (rén)
man人 (rén), 人類, 人类 (rénlèi)
watch手錶, 手表 (shǒubiǎo)
Terms within for face in Chinese
beard鬍子, 胡子 (húzi)
cheek臉頰, 脸颊 (liǎnjiá), 腮 (sāi), 腮幫子, 腮帮子 (sāibāngzi), 臉蛋, 脸蛋 (liǎndàn), 臉蛋子, 脸蛋子 (liǎndànzi), 面頰, 面颊 (miànjiá), 臉皮, 脸皮 (liǎnpí), 頰, 颊 (jiá), 兩頰, 两颊 (liǎngjiá)
chin
eye眼睛 (yǎnjīng)
eyebrow眼眉
forehead前額
mouth嘴 (zuǐ), 口 (kǒu)
nose鼻子 (bízi)
Related verbs for face in Chinese
look看 (kàn)
Derivative terms for face in Chinese
cheek臉頰, 脸颊 (liǎnjiá), 腮 (sāi), 腮幫子, 腮帮子 (sāibāngzi), 臉蛋, 脸蛋 (liǎndàn), 臉蛋子, 脸蛋子 (liǎndànzi), 面頰, 面颊 (miànjiá), 臉皮, 脸皮 (liǎnpí), 頰, 颊 (jiá), 兩頰, 两颊 (liǎngjiá)
look看 (kàn)
Antonyms for face in Chinese
back背部 (bèibù), 背 (bèi)