How do you say be in Frisian?
— wurde


Related synonyms for be in Frisian
berylliumberyllium
followfolgje
livelibje
Specialized synonyms for be in Frisian
bodyliif
breathesykhelje
buykeape
comekomme
endein
facegesicht (n)
fallfalle
feelfiele
followfolgje
foxfoks (m)
gogean
headholle; kop
killmoard, dea
leadliede
livelibje
mattersaak
paybetelje
seemlykje
sitsitte
swimswimme
translateoersette
windwyn
workwurk
Related verbs for be in Frisian
gogean
livelibje
Antonyms for be in Frisian
differferskille