How do you say run in Thai?
— วิ่ง


Related synonyms for run in Thai
bleed(Thai'ตกเลือด) (dtòk lêuat)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
drawวาด
functionฟังก์ชัน
goไป (pị)
huntล่าสัตว์ (lâa sàt); ล่า (lâa)
leadตะกั้ว (tàgûa)
testสอบ
workทำงาน (tam ngaan)
Generic synonyms for run in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
becomeกลาย (glaai)
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
continueทำต่อไป (tam-dtòr-bpai)
functionฟังก์ชัน
goไป (pị)
tradeพาณิชย์ (paa-nít); ธุรกิจ (tú-rá-gìt); การค้า (gaan-káa)
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
tryพยายาม
winชนะ (chá-ná)
workทำงาน (tam ngaan)
Specialized synonyms for run in Thai
comeมา (maa)
drawวาด
flyบิน (bin)
hareกระต่าย (gràdtàai); กระต่ายป่า (gràdtàai bpàa)
placeบริเวณ (bor-rí-wayn)
pourเท (tay)
rabbitกระต่าย (kratàai)
seal(Thai'แมวน้ำ) (maew náam)
service(Thai'การบริการ) (gaan borrígaan)
showแสดง
thread(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
tryพยายาม
turtle(Thai'เต่า) (tàò)
whaleวาฬ (waan)
workทำงาน (tam ngaan)
Category relationships for run in Thai
crimeอาชญากรรม (àatyaagam)
sportสปอร์ต (sabpòt)
Related verbs for run in Thai
bleed(Thai'ตกเลือด) (dtòk lêuat)
drawวาด
functionฟังก์ชัน
goไป (pị)
huntล่าสัตว์ (lâa sàt); ล่า (lâa)
leadตะกั้ว (tàgûa)
string(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
thread(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
workทำงาน (tam ngaan)
Derivative terms for run in Thai
huntล่าสัตว์ (lâa sàt); ล่า (lâa)
testสอบ