How do you say go in Frisian?
— gean


Related synonyms for go in Frisian
becomewurde
diedobbelstien
getkrije
leadliede
livelibje
soundlûd
workwurk
Generic synonyms for go in Frisian
bewurde
changeferoarje
endein
stopstûkje
Specialized synonyms for go in Frisian
backwerom
castlekastiel; slot
changeferoarje
comekomme
creepkrûpe
dodwaan
drumtromme
fallfalle
ferryfear#West Frisian'fear
flyfleane
followfolgje
ghostspoek (n)
jointknier
leadliede
openiepen
ploughploech
pushtriuwe
rideride
ringring
seeksykje
siftsiften
sitsitte
swanswan (m)
swimswimme
wheeltsjil (n)
windwyn
wingwjuk; flerk
workwurk
Related verbs for go in Frisian
bewurde
diedobbelstien
livelibje
workwurk
Entails for go in Frisian
bewurde
livelibje
Derivative terms for go in Frisian
deathdea (m)
soundlûd
Antonyms for go in Frisian
comekomme
stopstûkje