How do you say draw in Thai?
— วาด


Related synonyms for draw in Thai
runวิ่ง
string(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
suckดูด
thread(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
Generic synonyms for draw in Thai
askถาม (thām); ถามหา (thāmhā)
beถูก (thūk); โดน (dohn)
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
chooseเลือก (lêuak); คัดเลือก (kát lêuak)
closeงับ (ngáp); หุบ (hùp)
createสร้างสรรค์ (sâang săn); สร้าง (sâang)
finishเสร็จ (serg)
fireยิง (ying)
goไป (pị)
killฆ่า (kâa)
match(Thai'ไม้ขีดไฟ) (mái kèet fai)
needต้องการ (dtông-gaan)
penปากกา (pàakkaa)
runวิ่ง
shutงับ (ngáp); หุบ (hùp)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
writeเขียน (kĭan); ขีด (kèet)
Specialized synonyms for draw in Thai
charcoal(Thai'ถ่านไม้) (tàan máai), (Thai'ถ่าน) (tàan)
chequeเช็ค (chék)
milkน้ำนม (náam nom)
pencilดินสอ (dinsǎaw)
pumpเครื่องสูบลม (krêuang-sòop-lom); เครื่องสูบน้ำ (krêuang-sòop-náam)
ruleธรรม (tham)
suckดูด
thread(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
writeเขียน (kĭan); ขีด (kèet)
Related verbs for draw in Thai
leadตะกั้ว (tàgûa)
runวิ่ง
string(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
thread(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
Entails for draw in Thai
smokeสูบบุหรี่ (sòop bù rèe)
Derivative terms for draw in Thai
pictureรูป (rôop); รูปภาพ (rôop-pâap); ภาพถ่าย (pâap-tàai)
string(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
suckดูด
thread(Thai'ด้าย) (dâai), (Thai'เชือก) (chêuak)
Antonyms for draw in Thai
pushดัน (dan); กด (gòt)