How do you say work in Thai?
— ทำงาน (tam ngaan)


Related synonyms for work in Thai
functionฟังก์ชัน
goไป (pị)
runวิ่ง
Specialized synonyms for work in Thai
bankธนาคาร (thanaakhaan)
beatตี (dtee)
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
busy(Thai'ยุ่งวุ่นวาย) (yôong wôon waai)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
colorสี (sěe)
digขุด (kùt)
duty(Thai'กิจ) (kìt), (Thai'งาน) (ŋaan)
farmฟาร์ม (faam); ทุ่งนา (tûng naa); ไร่นา (râi naa)
helpช่วยด้วย (chûay-dûay); ช่วย (chûay)
jobการงาน (gaan ngaan); การ (gaan); งาน (ngaan)
laboratoryห้องปฏิบัติการ (haawngbpadtibatgaan)
manมนุษย์ (má-nút)
monkeyลิง (ling)
pitหลุม (lŭm); บ่อ (bòr)
runวิ่ง
scabฝ้า (fâa)
service(Thai'การบริการ) (gaan borrígaan)
shopร้าน (ráan)
slaveทาส (tâat); ข้า (kâa)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
useใช้ (chái); นำมาใช้ (nam maa chái)
waitรอ (ror)
waitressเด็กเสิร์ฟ (dèk-sèrp)
washซัก (sák); ล้าง (láang)
whore(Thai'หญิงโสเภณี) (yĭng sŏhpâynee)
Generic synonyms for work in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
becomeกลาย (glaai)
createสร้างสรรค์ (sâang săn); สร้าง (sâang)
goไป (pị)
jobการงาน (gaan ngaan); การ (gaan); งาน (ngaan)
runวิ่ง
touchแตะ (dtàe)
understandเข้าใจ (kâo jai); รู้เรื่อง (róo rêuang); ทราบ (sâap)
useใช้ (chái); นำมาใช้ (nam maa chái)
winชนะ (chá-ná)
Category relationships for work in Thai
agricultureเกษตรกรรม (gà-sàyt-dtrà-gam)
physicsฟิสิกส์ (físìk)
Related verbs for work in Thai
functionฟังก์ชัน
goไป (pị)
runวิ่ง
Derivative terms for work in Thai
workerคนงาน (kon-ngaan)