How do you say follow in Thai?
— (Thai'ทยอย) (táyoi), (Thai'ตาม) (dtaam)


Related synonyms for follow in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
comeมา (maa)
watchนาฬิกา (naalígaa)
Related verbs for follow in Thai
comeมา (maa)
watchนาฬิกา (naalígaa)
Specialized synonyms for follow in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
chase(Thai'กวด) (gùat)
dogหมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
enterเข้า (kâo); เข้ามา (kâo maa)
shadow(Thai'เงามัว) (ngao muaa), (Thai'เงามืด) (ngao mêut)
stick(Thai'แขนง) (kàenong), (Thai'กิ่ง) (gìng)
tailหาง (hāng)
Generic synonyms for follow in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
chooseเลือก (lêuak); คัดเลือก (kát lêuak)
doทำ (tham)
goไป (pị)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
understandเข้าใจ (kâo jai); รู้เรื่อง (róo rêuang); ทราบ (sâap)
useใช้ (chái); นำมาใช้ (nam maa chái)
Category relationships for follow in Thai
musicดนตรี (dontree)
Derivative terms for follow in Thai
watchนาฬิกา (naalígaa)