How do you say carry in Thai?
— ถือ (tĕu); ขน (kŏn)


Related synonyms for carry in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
runวิ่ง
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Generic synonyms for carry in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
continueทำต่อไป (tam-dtòr-bpai)
correctถูก (thùùk)
doทำ (tham)
drinkดื่ม
farmฟาร์ม (faam); ทุ่งนา (tûng naa); ไร่นา (râi naa)
follow(Thai'ทยอย) (táyoi), (Thai'ตาม) (dtaam)
give birthประสูติ (bprà-sòot); ตกลูก (dtòk-lôok)
goไป (pị)
haveมี (mee)
keep(Thai'เก็บ) (gèp)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
winชนะ (chá-ná)
workทำงาน (tam ngaan)
Specialized synonyms for carry in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
bucket(Thai'ถัง) (tăng), (Thai'ปี๊บ) (bpéep)
flyบิน (bin)
portพอร์ต (pôt)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Related verbs for carry in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
give birthประสูติ (bprà-sòot); ตกลูก (dtòk-lôok)
haveมี (mee)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Category relationships for carry in Thai
agricultureเกษตรกรรม (gà-sàyt-dtrà-gam)
golfกอล์ฟ (góf)
sportสปอร์ต (sabpòt)