How do you say bear in Thai?
— ถือ (tĕu); ขน (kŏn); หมี


Related synonyms for bear in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
give birthประสูติ (bprà-sòot); ตกลูก (dtòk-lôok)
haveมี (mee)
payจ่าย (jàai)
standลุก
stomachท้อง (tóng)
Specialized synonyms for bear in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
fruit(Thai'ได้ผลดี) (dâai pŏn dee)
payจ่าย (jàai)
pigหมู (mŏo)
polar bearหมีขั้วโลก (mĕe kûa lôhk)
seed(Thai'เมล็ดพันธุ์) (málét pan), (Thai'พันธุ์พืช) (pan pêut)
swallowกลืน (gleun)
twin(Thai'แฝด) (fàet)
Generic synonyms for bear in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
createสร้างสรรค์ (sâang săn); สร้าง (sâang)
give birthประสูติ (bprà-sòot); ตกลูก (dtòk-lôok)
haveมี (mee)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Related verbs for bear in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
give birthประสูติ (bprà-sòot); ตกลูก (dtòk-lôok)
haveมี (mee)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Derivative terms for bear in Thai
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
payจ่าย (jàai)