How do you say have in Thai?
— มี (mee)


Related synonyms for have in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
giveให้ (hai)
give birthประสูติ (bprà-sòot); ตกลูก (dtòk-lôok)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Generic synonyms for have in Thai
bedเตียง (dtiang)
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
fuckเย็ด (yéd)
have sexมีเพศสัมพันธ์ (mee pâyt săm-pan); ประเวณี (bprà-way-nee); หลับนอน (làp non)
know(Thai'รู้จัก) (rújàk)
loveรัก (rak)
screwควง (khuaang)
Specialized synonyms for have in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
drinkดื่ม
eatกิน (gin); รับประทาน (ráp bpràtaan)
keep(Thai'เก็บ) (gèp)
leadตะกั้ว (tàgûa)
meetหา (hā)
pigหมู (mŏo)
read(Thai'อ่าน) (àan), (Thai'อ่านออกเสียง) (àan òk sĭang)
sayกล่าว (glàao)
smokeสูบบุหรี่ (sòop bù rèe)
sportสปอร์ต (sabpòt)
starดาว (daao)
swallowกลืน (gleun)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
touchแตะ (dtàe)
tryพยายาม
twin(Thai'แฝด) (fàet)
useใช้ (chái); นำมาใช้ (nam maa chái)
welcomeยินดีต้อนรับ (yindee dtôn ráp)
Related verbs for have in Thai
bearถือ (tĕu); ขน (kŏn)
carryถือ (tĕu); ขน (kŏn)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)