How do you say place in Thai?
— บริเวณ (bor-rí-wayn)


Related synonyms for place in Thai
home(Thai'บ้าน) (bâan)
putวาง (waang)
stationสถานี (satăanee)
Generic synonyms for place in Thai
functionฟังก์ชัน
jobการงาน (gaan ngaan); การ (gaan); งาน (ngaan)
partท่อน (tôn); ส่วนย่อย (sùan yôi); ส่วน (sùan)
runวิ่ง
singขับร้อง (kàp róng)
stationสถานี (satăanee)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
trainรถไฟ (rót fai)
Specialized synonyms for place in Thai
addressที่อยู่ (têeyòo)
backหลัง
bedเตียง (dtiang)
bottleขวด (khuaat)
bucket(Thai'ถัง) (tăng), (Thai'ปี๊บ) (bpéep)
butt(Thai'ก้น) (ghon)
center(Thai'สถานี) (sàtăanee)
chairเก้าอี้ (gâo-êe)
cockควย (khuai)
endจบ (johp)
jobการงาน (gaan ngaan); การ (gaan); งาน (ngaan)
leadตะกั้ว (tàgûa)
leftซ้าย (sáai)
lieคำโกหก (kam-goh-hòk); โกหก (goh-hòk); กุ (gù)
parkสวนสาธารณะ (suan satharana)
pillowหมอน (mŏn)
plantโรงงาน
plumพลัม (plam); พรุน (prun)
right(Thai'ดิ่ว) (diù), (Thai'ตรง) (dtrohng)
seed(Thai'เมล็ดพันธุ์) (málét pan), (Thai'พันธุ์พืช) (pan pêut)
sitนั่ง (nâng)
sit downนั่งลง (nâng long); ลงนั่ง (long nâng); นั่ง (nâng)
standลุก
stationสถานี (satăanee)
stopป้ายรถเมล์ (bpài-ròt-may)
Attributes for place in Thai
leftซ้าย (sáai)
right(Thai'ดิ่ว) (diù), (Thai'ตรง) (dtrohng)
Category relationships for place in Thai
aeroplaneเครื่องบิน (krêuang bin); อากาศยาน (aagàat yaan)
airplaneเครื่องบิน (krêuang bin); อากาศยาน (aagàat yaan)
Derivative terms for place in Thai
home(Thai'บ้าน) (bâan)
stationสถานี (satăanee)