How do you say thing in Thai?
— สิ่ง (sìng)


Specialized synonyms for thing in Thai
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
partท่อน (tôn); ส่วนย่อย (sùan yôi); ส่วน (sùan)
pieceอัน (an); ชิ้น (chín)
waterน้ำ (nâm); ชล (chon)