How do you say end in Thai?
— จบ (johp)


Related synonyms for end in Thai
closeงับ (ngáp); หุบ (hùp)
deathความตาย (kwaamdtaai); มรณะ
finishเสร็จ (serg)
stopป้ายรถเมล์ (bpài-ròt-may)
Generic synonyms for end in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
finishเสร็จ (serg)
partท่อน (tôn); ส่วนย่อย (sùan yôi); ส่วน (sùan)
placeบริเวณ (bor-rí-wayn)
surfaceพื้นผิว (phụ̄̂n p̄hiw)
Group relationships for end in Thai
eleven(Thai'สิบเอ็ด) (sìpèt) (numeral: (Thai'๑๑))
addressที่อยู่ (têeyòo)
Specialized synonyms for end in Thai
axeขวาน (kwǎan)
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
closeงับ (ngáp); หุบ (hùp)
deathความตาย (kwaamdtaai); มรณะ
finishเสร็จ (serg)
goไป (pị)
killฆ่า (kâa)
stopป้ายรถเมล์ (bpài-ròt-may)
tailหาง (hāng)
Category relationships for end in Thai
football(Thai'อเมริกันฟุตบอล) (àmayrígan fóot-bon)
Causes for end in Thai
finishเสร็จ (serg)
stopป้ายรถเมล์ (bpài-ròt-may)
Derivative terms for end in Thai
closeงับ (ngáp); หุบ (hùp)
dieลูกเต๋า (looktao)
finishเสร็จ (serg)
Antonyms for end in Thai
beginเริ่ม (rêrm); เริ่มต้น (rêrm dtôn); เริ่มทำ ( rêrm tam)