How do you say market in Thai?
— ตลาด (dtàlàat); ตลาด


Generic synonyms for market in Thai
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
sellขาย (kăai)
shopร้าน (ráan)
tradeพาณิชย์ (paa-nít); ธุรกิจ (tú-rá-gìt); การค้า (gaan-káa)
Member holonyms for market in Thai
stock exchangeตลาดหลักทรัพย์ (dtà-làat làk sáp); ตลาดหุ้น (dtà-làat hûn)