How do you say state in Vietnamese?
— Quốc gia


Related synonyms for state in Vietnamese
countrytỉnn
landđất
provincetỉnh
saynói
Generic synonyms for state in Vietnamese
governmentchính phủ
Specialized synonyms for state in Vietnamese
answercâu trả lời
deathcái chết; sự chết
degreeđộ
endkết thúc
existencesự tồn tại
explaingiải thích
freedomsự tự do; nền tự do
gaskhí tê; khí; chất khí
givecho
homelandquê hương
kingdomvương quốc
liquidnước; lỏng
unemploymentthất nghiệp
turkeygà tây
Terms within for state in Vietnamese
landđất
Member holonyms for state in Vietnamese
provincetỉnh
Group relationships for state in Vietnamese
countrytỉnn
landđất
Category relationships for state in Vietnamese
chemistryhóa học
Attributes for state in Vietnamese
liquidnước; lỏng
Related verbs for state in Vietnamese
saynói
Derivative terms for state in Vietnamese
saynói